Tanda Kenabian [7]

Abdullah bin Sarjis r.a. meriwayatkan,

‘Saya pernah mendatangi Rasulullah ketika beliau sedang bersama sekelompok sahabat.  Saya mondar mandir di belakang beliau.  Beliau pun mengetahui apa yang saya inginkan.  Maka beliau melepas selendang yang menutupi punggung beliau.  Saya melihat tanda kenabian di pundak beliau sebesar kepalan tangan.  Di sekelilingnya ada titik titik seperti kutil, kemudian saya maju di hadapan beliau dan berkata, “Semoga Allah mengampuni engkau ya Rasulullah”  dan beliau pun menjawab, “Semoga engkau pun demikian”

Orang orang bertanya pada Abdullah, “Benarkah Rasulullah memohonkan ampunan untukmu?” Abdullah menjawab, “Ya, bleiau juga memohonkan ampunan untuk kalian”  Lalu Abdullah membaca ayat,  “…..dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas (dosa) orang orang mukmin, laki laki dan perempuan…..”’

Muhammad,(47): 19)

HR Tirmidzi, Muslim, Ahmad, Ibnu Sa’d, Humaidi, Nasa’I dan Bagawi

Advertisements

Tanda Kenabian [4]

Said bin Yazid meriwayatkan,

‘Bibi membawa saya menghadap Nabi saw.  Bibi berkata, “Wahai Rasulullah! Keponakanku ini sakit”.  Maka beliau mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan untuk saya, lalu beliau berwudhu, kemudian saya meminum bekas air wudhu beliau.  Setelah itu, saya berdiri di belakang beliau, seketika saya melihat tanda kenabian diantara kedua pundak beliau, bentuknya seperti kancing tirai.’

HR Tirmidzi, Bukhari, Muslim dan Thabrani

Rambut Rasulullah [5]

Ibnu Abbas meriwayatkan,

‘Pada awalnya, Rasulullah biasa membiarkan rambut beliau tergerai.  Saat itu, orang orang musyrik merapikan rambut mereka, sementara Ahlul-Kitab selalu membiarkan rambut mereka tergerai.  Rasulullah leibh suka meniru prilaku Ahlul Kitab selama belum ada ketentuan dari Allah.  Kemudian Rasulullah selalu merapikan rambut beliau.’

HR Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad